Başarı keyif aldığın şeyi yapmak değil, onu yaparken haz duymaktır.

Image for post
Image for post

Motivasyona ihtiyaç duyduğumuzda bizlere örnek teşkil edecek içerikleri günümüzde bulmamız zor olmasa gerek. Özellikle girişimcilik alanında başarılı olmuş kişilerin hayat hikayeleri pek çok kişiye ilham vermekte. Tabi aşağıdaki gibi sıra dışı içeriklerde yok değil

Image for post
Image for post

Ancak bugün farklı ve meşakkatli bir kaynak ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Belki birçoğunuz daha önce keyifle okudunuz ancak bugün farklı bir perspektif ile Martin Eden’in hikayesine konuk olacağız.

Jack London tarafından kaleme alınan kitap, tesadüf eseri tanıştığı genç kızın yaşantısından etkilenip yazar olmak isteyen bir gemi çalışanının hayat hikayesini konu alıyor.

Peki Martin Eden’in bu enteresan hikayesi girişimcilik ve hayata dair ne gibi dersler barındırıyor? …

About

Entre-pire

içimde tutacağıma, dışarı çıksın

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store